En gång i tiden var Hasselas skogsbygder en trakt som sjöd av aktivitet och människor. Man ägnade sig åt så drastiska övningar som att sänka sjöar för att få mer odlingsmark.

Mot slutet av 1800-talet hade vattennivån Östra och Västra Kölsjön sänkts för att ge möjlighet till odlingsmark på den tidigare sjöbottnen. När det väl var avklarat återstod problemet hur den vunna marken skulle fördelas mellan inblandade markägare. Den som opartiskt kunde avgöra detta var Lantmäteriet genom en omfattande förrättning. Den bild som syns i inlägget visar den av Lantmäteriet framtagna kartan över hur marken delats upp. Så här i efterhand kan man undra över om verkligheten överensstämde med kartan, dvs om utdikningen verkligen blev så framgångsrik som kartan visar. Det är en drastisk sänkning.

Här nedanför kan man följa den protokollförda processen i förrättningen. Texten kommer från inskannat material som maskinöversatts till text. Texten har sedan putsats manuellt för att rätta till uppenbara missar i översättningen och för att göra det lite mera lättläst. Det är intressant att det är fråga om ett enda protokoll, fast det dokumenterar flera olika möten, där paragraferna bara fyllts på vartefter.

Språket som används är inte helt lättillgängligt för en modern människa. Man kan undra hur lättillgängligt det var för en bonde i Hasselaskogarna som inte ens kunde skriva sitt eget namn. Ett antal av de som skrev under dokumentet gjorde det med sitt bomärke.

Som så ofta tidigare kan man då fråga sig, vad har detta med Gränsfors att göra? Jo, flera av de nämnda hemmansägarnas ättlingar blev så småningom gränsforsbor. Bara som exempel:

Erik Wallner  inläggsförfattarens mormors morfar
Olof Hallberg inläggsförfattarens mormors farfar
Anders Rapp inläggsförfattarens farmors far

 

År 1883 den 25 Juni kl. 10 f.m. in-
ställde sig å Hassela Gästgifvare-
gård undertecknad Kommissions Landt-
mätare genom Tjenste Medhjelparen M.
Hofrén, som erhållit Kongl. Landtmä-
teri Styrelsens tillstånd till sådan
vidsträcktare verksamhet, som omför-
mäles i 20 § 2 mom. af Kongl. Maj:ts
nådiga Landtmäteri Instruktion, jemte
Skiftesgodemännen Anders Persson i
Ölsjön af Hassela socken och Per Ols-
son i Fiskvik af Bergsjö socken, för
att på grund af Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvandes här nedan intagna för-
ordnande samt efter om saken i laga
tid och ordning utfärdade Kallelser
och Kungörelse (Bil. Litt B) påbörja
sökt laga delning af den landvinning,
som genom Kölsjöarnes sänkning erhål-
lits, belägen vid Kölsjö by i Hassela
socken af Norra Helsingland och Gefle-
borgs län, Till dagens sammanträde
hade infunnit sig: Ströms Bruks Aktie
Bolag genom dess Ombud Inspektor Axel
Lunding enligt fullmakt (Bil. litt C)
samt större delen af delegarne inom
Hassela socken från byarne Kölsjön,
Stensjön, Styggberg, Hångberg, och
Gräsåsen i Kölsjö norra skifteslag äf-
vensom från byarne Lindsjön och Öster-
åsen i Kölsjö södra skifteslag.

§ 1.

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes för undertecknad utfärdade förord-
nande till förrättningen jemte den derom gjorde ansökningen äfvensom öf-
riga dermed bifogade handlingar upplästes och voro af följande lydelse:

(se Bil. litt A)

§ 2.

På tillfrågan förklarade de närvarande, att de icke hade något jäf att
anföra mot Schöning, Hofrén eller Godemännen: ej heller visste Förrätt-
ningsmännen sig till delegarne stå i sådant förhållande, som enligt 31 §
af Kongl. Maj:ts nådiga Stadga om Skiftesverket i Riket kan för jäf
räknas. Godemännen hade den föreskrifna eden aflagt.

§ 3.

Inspektor Lunding upplyste, att sedan bifogade. förteckning å hemman,
som ega del i Kölsjö norra och södra skifteslag af honom upprättats, hade
Stocka sågverks Interessenter blifvit egare till N:o 2 i Kölsjön, samt
att Sörfors Bruks Aktie Bolag äfven hade åtskilliga hemmansdelar inom
ofvannämnda skifteslag men å förteckningen uteslutits emedan sist nämnde
Bolag enligt delegarnes utsago hade afgifvit en skriftlig förbindelse,
hvarigenom de afstode från såväl den kostnad som landvinning, hvilken
genom Kölsjöarnes sänkning erhöllos; dock kunde denna förbindelse nu
icke företes., Vidare anmärktes, att Hemmansegaren Erik Andersson i Valf-
haga af Forssa socken vore egare till några penningland af Kölsjön N:o 1.

Nogon fler delegare i skifteslaget, som bodde utom socknen, kunde de
närvarande icke uppgifva.

Som emellertid dessa utom socknen boende delegarne i förrättningen
icke funnos upptagna å den förteckning, som tillhandahållits Landtmä-
taren hade serskild Kallelse i vederbörlig ordning endast tillställts
Ströms Bruks Aktie Bolag, och då nödvändigt vore, att äfven öfrige of-
vannämda utsocknes delegare serskildt genom Landtmätarens försorg
kallades att närvara vid första sammanträdet, förklarade Förrättnings-
mannen, att så skulle ske och att på delegarnes bekostnad jordeboks-
extrakt öfver delegarne i byarne till Kölsjö norra och södra skiftes-
lag från vederbörande skulle anskaffas till nästa sammanträde, hvartill
samtlige delegarne sig skulle infinna medtagande alla befintliga kartor
och handlingar, som röra denne förrättning.
Genom serskild Kungörelse, som i socknens kyrka komme att uppläsas,
skulle tid och ställe för sammanträdet närmare tillkännagifvas.
Som intet vidare till behandling kunde upptagas, upplöstes sammanträ-
det. .

År och dag som ofvan På Embetets vägnar

Ludv. Schöning

Kommissions Landtmätare genom Magnus Hofrén

Uppläst och justeradt dag som ofvan

 

Axel Lunding För Ströms Bruks Aktiebolag

D. Wallström Paul Sving P.O. Sjögren

Protokollets riktighet samt ofvanstående delegares egenhändiga under-

skrifter intyga undertecknade godemän

Anders Persson Per Olsson

§4.

År 1884 den 5 Juni kl. 10 f.m. instälde sig hos Per Högberg å N:o 8
i Lindsjön Tjenste Medhjelparen, Landtmäteri Auskultanten M. Hofrén,
jemte godemännen Per Olsson i Fiskvik och Erik Jonsson i Öster Tanne,
båda från Bergsjö socken, för att fortsätta handläggandet af frågan om
delningen af den landvinning, som uppstått efter Kölsjöarnes sänkning.
Till följd af om dagens sammanträde i laga ordning utfärdad kungörelse
(bil. litt DD), samt sedan kallelser behörigen afsändts till utsocknes
delegare, hvilkas erkännanden voro bilagda konsepthandlingarne till
delningen af Hassela sockens sommarvägar, hvilken fråga behandlades
under gårdagens sammanträde, hade följande infunnit sig, som uppgåfvo
sig vara delegare i landvinningen, neml: Kölsjön N:o 1 Jon Er. Persson,
N:o 2 m. fl. hemman Stocka sågverks Intressenter genom Förvaltaren L.
Steinmetz, enligt fullmakt, N:o 3 Pål Persson Sving, s.3 Per Ferm,
N:o 4 Erik Wallner, N:o 5 Olof Hallberg, N:o Ö m. fl. hemman Ströms
Bruks Aktie Bolag genom dess ombud, Inspektor A. Lunding, enl. förut in-
lemnad fullmakt; Hångberg s.1 Per Nilsson, sss. 1 Per Lind: Gräsåsen
N:o 1 Per Norberg, N:o 3 Erik Åhs, s.3 Erik Zachrisson, ss.3 Olof Hen-
riksson, N:o 4 Per Cl. Sjögren, ss. 5-Sven Nilsson; Lindsjön N:o 1 Erik
Pålsson, 5.2 Lars Blixt, N:o 3 Jon Jonsson, N:o 4 Lars Svensson Eng,
N:o 5 Anders Persson Hult, N:o 7 Lars Sving, s.7 Erik Ersson, N:o 8 Per
Högberg, ss.8 Dan. Vallström, N:o 9 Erik Olofsson Qvick och N:o 10 Per
Persson.

§ 5,

På tillfrågan anfördes intet jäf mot vid denna förrättning för första
gången närvarande gode mannen Erik Jonsson, som aflagt föreskrifven ed.

§ 6.

Landtmätaren hade från Häradsskrifvare Kontoret utlöst utdrag af Jorde-
boken samt Mantals och Skattskrifningslängd i Hassela socken, hvilket
upplästes och var af följande lydelse (se Bil. litt E.)

Uti detsamma gjordes efter delegarnes .anmälan följande rättelser:

Kölsjön s. 1 eges nu af Erik Andersson i Kalfhaga, Forssa socken,
N:o 2 – af Stocka Sågverks Intressenter,
s. 2 . D:o D:o
SS. 2 D:0 – D:o
N:o 5 Olof Hallberg
Stensjön N:o 1 Anders Rapp
N:o 2 Stocka Sågverk
Hångberg sub 1 Per Nilsson
Gräsåsen N:o 3,6 pgl. Erik Åhs
ss 3,6 pgl. Olof Henriksson
N:o 5 Olof Nilssons sterbhus
Lindsjön N:o 2 Stocka Sågverk
ss 2,4 pgl. af s.2 Lars Blixt således 8 pgl.
N:o 4 Lars Svensson Äng.
ss 5 Stocka Sågverk
Österås N:o 1 D:o –

§ 7.

Delegarne inlemnade ett intyg, hvarigenom styrktes, att Sörfors Aktie-
bolag afsagt sig all andel i landvinningen för sina egande hemman, hvil-
ken handling hade följande lydelse (Bil. Litt F).

Vidare företeddes en köpehandling, hvarigenom Bengt Ersson å Kölsjön N:o
4 upplåtit till Erik Ersson i Stakholmen halfva andelen för hemmanets
skatt 1 öresland af ”den Jordvinning, som kan erhållas genom utgräfning
af Östra och Vestra Kölsjöarne samt utdikning af deromkring liggande
myrar” emot ansvarighet för gräfningskostnaden för denna areal, eller
för 12 pengl. Sökt lagfart afslogs den 5 juni 1878 bland annat emedan
arealen icke blifvit uppgifven. Detta köp godkändes af närvarande Erik Wallner å N:o 4.

Erik Zachrisson å s, 3 i Gräsåsen företedde äfvenledes en köpehangdling,
hvarigenom han af den föregående egare till Kölsjön ss. 2 tillhandlat sig
nämnda hemmansdels andel i landvinningen, men enär af nyss angifven or-
sak lagfart derå ej sökts eller erhållits, kunde Förrättningsmännen ej
härvid något åtgöra, förrän öfverenskommelse träffats med Stocka Bolag,
som nu vore egare till Kölsjön ss.2,

§ 8.

Följande kartor och handlingar företeddes af delegarne, dels en af då-
varande Löjtnanten G.Nyström år 1867 upprättad karta, utvisande ”För-
slag till aftappning af Kölsjöarne”, hvaraf en jordvinst enligt bifo-
gade betänkande skulle uppkomna af 238 1/4 tunnland i areal; försla-
set gillades genom Kongl. maj:ts nådiga bref den 19 nov. 1875; dels
karta i 2:ne delar öfver skogen till ”Norra Kölsjön” upprättad vid La-
ga skiftet åren 1828-30 af P.H. Vidmark, hvilket skifte blifvit af
Bergsjö Tingslags Egodelnings Rätt stadfäst den 14 maj 1831; samt dels
3:ne kartedelar af karta i 4:ra delar öfver södra Kölsjön, upprättad
af samme landtmätare vid laga skifte åren 1830-32, hvilket, enligt
anteckning å kartan, blifvit af Egodelnings Rätten fastställt den 27
febr, 1834. |

§ 9.

Sedan Inspektor Lunding, som de senaste åren ledt intressenternas för-
handlingar och skött gräfningsbolagets ekonomi, förklarat, att det
städse framgått vara delegarnes önskan, att laga delning måtte öfver-
gå landvinningen, hvilket bestyrktes af de närvarande, så upprättades
härom och underskrefs af alla närvarande följande af godemännen bevitt-
nade

”Förening (se Bil. Litt G.)

Mätning skulle derför genast företagas och skulle Intressenterna till-
handahålla nödig handtlangning. Som samtlige delegarne helst önskade,
att delningen möjligen före slåttern verkställdes, och som de uppgåfvo,
att endast delegarne hade sina egor gränsande till sjöbotten, så be-
höfdes intet serskildt sammanträde för rågångarnes bestämmande. Enär
ej heller något egoutbyte härvid kunde ifrågakomma och den egentliga
landvinningen vore att betrakta såsom inrösningsjord förutom impedi-
menterna, så vore behandlingen af 1:sta och 2:dra punkterna af 53 § i
Skiftes Stadgan redan förberedda till godkännande, hvarför alla voro
ense om att gradering omedelbart efter mätningen skulle företagas.

§ 10.

Sedan landtmätaren tillkännagifvit, att nästa sammanträde skulle med
intressenterna hållas å samma ställe Lördagen den 14 juni kl. 10 f.m,
upplöstes sammanträdet..

År och dag som ofvan På Embetets vägnar

Ludv. Schönning

Kommissions landtmätare genom Magnus Hofrén

Uppläst och justerat dag som ofvan

Paul Sving D.Wallström Axel Lunding

Ofvanståendes egenhändiga underskrifter samt att ingen af de närvaran-
de framställt någon anmärkning mot protokollet intyga undertecknade
godemän:

 

Per Olsson Erik Jonsson

§ 11.

Mätningen verkställdes och karta upprättades öfver den i skiftet ingå-
ende jorden från och med den 7 till och med den 11 Juni. Cräfningsbo-
lagets styresmän Paul Sving, Dan. Wallström och Per Clof Sjögren när-
voro för att utvisa gränsen för sjöstranden och lemna öfriga upplys-
ningar. Derefter företogo Förrättningsmännen den 12 Juni i nyss nämndes
och tillstädeskommande delägares närvaro graderingen, hvarvid, jemlikt
64 § i Skiftes stadgan underrättelse lämnades om sättet derför, i det
den jord, som gaf största afkastningen åsattes graden 1, och den mindre
gifvande i förhållande dertill. Äfven den. jord, som ligger närmast den
Östra Kölsjön genom flytande ån åsattes i allmänhet graden 1, enär,
entigt de närvarandes sammanstämmande omdöme, växtligheten derstädes
inom den allra närmaste tiden blefve fullt jemförlig med, den, som visade
sig å intill gränsande mark.

§ 12.

Den 14 Juni, på utsatt tid och ställe, sammanträdde åter i 4 § anteck-
nade Förrättningsmän med nedannämnde delägare i skifteslaget, nemligen:
Kölsjön N:o 1 J.E. Persson, N:o 3 Paul Sving, 5.3 Per Ferm, ss5.3 L.E.
Lindström, N:o 4 Erik Wallner af H:o 4 Erik Ersson från Stakholmen, N:o
5 Olof Hallberg, N:o 6 m.fl. hemman’ Ströms Bruks Aktie Bolag genom dess
befullmäktigade Ombud, Inspektor A. Lunding; Hångberg ss. 1 Erik Thoms-
sons Enka genom Per Gille, enligt Fullmakt (Bil. Litt H.) sss. 1 Per
Lind, som äfven förde talan för s. 1 enligt fullmakt (Bil.litt 1),
Gräsåsen N:o 1 Per. Norberg, N:o 2 Nils Nilsson, N:o 3 Erik Ås, ss.3
Olof Henriksson, N:o 4 P. O. Sjögren, s. 5 C.J.Henriksson, ss. 5 Sven Nilsson.
N:o 6 Erik Svensson; Lindsjön N:o 1 Erik Pålsson, s.2 Lars Blixt, N:o 3
Jon Jonsson, N:o 4 Lars Svensson Äng, N:o 5 Anders Persson, N:o 7 Lars
Sving, s.7 Erik Ersson, N:o 8 Per Högberg, ss.8 D. Wallström, N:o 9
Erik Olofsson och N:o 10 Per Persson.

§ 13,

Den nu upprättade kartan företeddes för de närvarande äfvensom egobe-
skrifningen, hvilken försågs med förrättningsmännens underskrifter.
Som ingen häfdeförteckning ansågs erforderlig, då landvinningen vore
samfälld för Kölsjö Norra och Södra Skifteslag, upptogos de. i slutet
af 9 § härofvan omnämnda frågor, hvarom nu delegarne ingingo följande
serskildt uppsatta och af godemännen bevittnade

”Förening (se Bil.Litt K.)

§ 14.

Efter ytterligare föredragning af frågorne i den ordning 53 § i Skiftes-
stadgan föreskrifver, upprättades angående samfälda undantag och del-
ningsgrund följande af godemännen bevittnade

Förening (se Bil.Litt L.)

§ 15.

Ångående skiftosläggningen framställdes af skiftesdelegarne den önskan,
att i händelse Sörfors Bruk ej skulle vilja sätta sig i besittning af
de för deras egande hemman afsatta lotter i landvinningen, så skulle
andelarne för deras hemmansdelar läggas intill hvarandra i östra ändan
af Östra Kölsjön, då skifteslaget deraf finge göra den användning det
funne för godt.

Intill Sörfors hemman skulle läggas Erik Erssons i Stakholnren afsönd-
ring från Kölsjön N:o 4, hvilket af grundegaren medgafs. Dernäst Lars
Blixt å Lindsjön s.2; vidare om möjligt Kölsjön N:o 1 och sub 1 samt
Gräsåsen N:is 1,2,3,8.3,5S9.3,4,5.4 5,6 och ss.6 äfvensom östra delen
af Lindsjö by från I:o 1 och vidare.

Hvarjemte Ombudet för Stocka önskade lotterne för deras egande hemman
lagde intill hvarandra emot egorma till Kölsjön N:o 2, hvars egor om-
gifva såväl vestra delen af Östra Kölsjön, som östra änden af den West-
ra. Närmast intill undantaget i vestra ändan af Westra Kölsjön skulle
läggas Kölsjön S.3 vidare ss.5 och s.5 i Gräsåsen samt Stensjön N:o 1,
derpå sss.1, s.1 och ss.1 i Hångberg, derintill Ströms Bruks lotter för sine
egande hemman, lagde intill hvarandra, hvarpå skulle följa Kölsjön N:is
5, 4, ss.3 och N:o 3 i den ordning de uppräknats samt till sisst vestra de-
len af Lindsjö by vidtagande med N:o 10. Dessutom androg Wallström, att
åbon å Kölsjön s.1 helst önskade få sitt skifte utanför hemmanets inegor,
som tillstötte mot egofig. 135. Paul Sving önskade få uti protokollet
infördt sitt yrkande, att lottegare i landvinningen skulle vara skyl-
dige hålla stränderna fria från buskar på de ställen, der inegsor till-
stöta.

§ 16.

Som de egor som skiftas skulle, voro utaf samma egoslag och förut ut-
gjort en samfällighet, ansågs icke 92 § i Skiftestadgan härvid böra
hafva sin ovillkorliga tillämpning, helst som skiftesdelegarne uppgif-
vit den ordning, hvaruti de önskade erhålla sina lotter och de sjelfva
icke påyrkade något särskildt sammanträde för utvisande af provisionel
plan, utan skulle delningen i Landtmätarens hemvist vidare fortsättas,
efter tillkännagifvande hvaraf sammanträdet upplöstes
År och dag som ofvan På Embetets vägnar

Ludvig Schöning Kommissions Landtmätare genom Magnus IHofrén

Uppläst och justeradt dag som ofvan:

D.Wallström Paul Sving P.O.Sjögren

Ofvanstående egenhändiga underskrifter äfvensom att ingen af de öf-
rige närvarande framställt någon anmärkning mot protokollet,intyga

Godemnännen:

Per Olsson Erik Jonsson

§ 17.

År 1884 den 25 Oktober inställde sig & Lindsjön N:o 8 de i 4 § anteck-
nede Förrättningsmän, hvarjemte till följd af om sammanträdet i laga
tid och ordning uppläst kungörelse (Bil.Litt IM.) följande delegare
uti landvinningen efter de sänkta Kölsjöarne tillstädeskommit, nem-
ligen: Kölsjön N:is 1, 3, s.3, ss.3, 4, af N:o 4 o 5; Stensjön N:o 1 ge-
nom s.1 i Hångberg, enligt fullmakt (Bil. Litt N.) Hångberg N:is s.1
för eget hemman och äfven för sss.1, enligt fullmakt (Bil. Litt O)
Gräsåsen N:is 1, 2, 3, S.3, ss.3,4, s.5 genom Kölsjön s.3, enligt full-
makt (Bil. Litt P), ss.5 och ss.6; Lindsjön N:is 1,3,4,5,7 genom åbons
son, enligt fullmakt (Bil;Litt Q), s.7, 8, ss.8,9 och 10, samt Inspek-
tor A. Lunding för Ströms Bruks Aktie Bolag enligt förut inlemnad
fullmakt och Herr Olof Jödahl för Stocka Sågverks Intressenter, en-
ligt fullmakt (Bil. Litt R.)

§ 18.

Landtmätaren hade enligt bestämmelserna i 15 § utarbetat provisionel
plan öfver skiftet, hvilken nu genomgicks med Godenmännen, som god-
kände densamna; Enligt denna plan, som nu utvisades för delegarne, ha-
de Sörfors Bruk för sina hemman erhållit ett område närmast undantaget
i östra änden af Östra Kölsjön, derintill Erik Ersson i Stakholmen för
sin andel af N:o 4 i Kölsjön, vidare Lindsjön s.2, Kölsjön N:o 1 Gräs-
åsen N:o 1,2,3,s. 3,ss.3,4,s.4,5,6,ss.6, Lindsjön N:is 1,3 och 4 samt
Stocka Sågverks Intressenter för Österås N:o 1, Lindsjön 2 och ss.2 och
ett skifte för Kölsjön N:o 2, hvarjemte Kölsjön s.1 erhållit sitt skifte
i sammanhang med hemmanets öfrige inegor. I östra ändan af Vestra Köl-
sjön hade Stocka Sågverks Intressenter erhållit sin fyllnad för Kölsjön
N:o 2, hvilket hemman innehade den mark som omgifver såväl vestra delen
af östra Kölsjön som östra delen af Vestra Kölsjön, derpå Stocka hemman
Stensjön. N:o 2 och Lindsjön ss.5, vidare Lindsjön N:is 5,s.5 7,s.7, 8,
ss.8, 9 och 10, Kölsjön N:is 3,ss,.3, 4 o 5, Ströms Bruks Aktiebolag för
sina hemman Kölsjön N:o 6, Hångberg N:o 1 och Gräsåsen s. 6, derefter
Hångberg N:is s.1, ss.1 och sss.1, Stensjön N:o 1, Gräsåsen N:is s.5
och ss.5 samt till sisst Kölsjön s.3 i vestra ändan af Vestra Kölsjön.

§19.

Mot den ordning, i hvilken lotterna nu blifvit utlagda, och som för
delegarne utvisades, framstäldes på tillfrågan ingen anmärkning. Dock
yrkade Stocka Sågverks Intressenter, som sedan förra sammanträdet.
blifvit egare äfven till Lindsjön s.5, att erhålla egolottien för detta
hemman intill sina öfriga, hvilket af hemmansegaren å Lindsjön N:o 5
medgafs, då ingen annan förändring var nödvändig, än ombyte af läge för
dessa båda hemman, som egde lika skattetal.
Någon särskild stakning mellan hemmanen som voro lagda åt Ströms Bruk,
Sörfors Bruk och Stocka Sågverk påyrkades icke af delegarne.
Derpå tillkännagaf Landtmätaren, att utstakning och rörläggning af ego-
lotterna skulle företagas i godemännens och delegarnes närvaro Måndagen
den 27 oktober och följande dag, då delegarne skulle utgöra erforderlig
handtlangning; och skulle närmare tillkännagifvas -dock icke genom
14 dagars kunrörelsetid, då förrättningen fortfarande var under hand-
läggning – den dag, då delningen skulle afslutas och handlingar lemnas,
hvilket bestämdes skulle ske å Hassela gästgifvaregårg.

Sedan Wallström, Högberg och Jödahl utsetts att justera dagens proto-
koll, upplöstes sammanträdet

År och dag som ofvan : På Embetets vägnar

Ludv, Schöning Kommissions Landtmätare genom Magnus Hofrén

Uppläst och justeradt dag som ofvan

D.Wallström Per Högberg 0. Jödahl

Protokollets riktighet och ofvanståendes egenhändiga underskrifter inty-

ga undertecknade godemän:

Per Clsson Erik Jonsson

§ 20.

År 1884 den 2? dec, inställde. sig å Hassela gästgifvaregård ofvannämnde
Förrättningsmän, och hade till följd af om dagens sammanträde i laga
tid och ordning utfärdad kungörelse (Bil.rLitt 5) följande delegere till-
städeskommit, neml: Kölsjön N:o 2 m.fl. hemman Stocka Sågverks, Intres-
senter genom Förvaltaren L. Steinmetz, N:o 3 Paul Sving, af N:o 4 Erik
Ersson i Stakholmen, N:o 5 Clof Hallberg, N:o 6 m. fl.hemman Ströms
Bruks Aktiebolag genom Inspektor A. Lunding. Gräsåsen. N:o 4 Per Olof
Sjögren, Lindsjön N:o 1 Erik Pålsson, N:o 4 Lars Äng, N:o 5 Anders
Hult, N:o 8 Per Högberg och ss.8 Daniel Wallströn.

Sedan de närvarande antecknats, bestämdes enhälligt, att kostnaden
till Landtmätare och godemän för denna förrättning icke behöfde mellan
delegarne fördelas uti arfvodesräkningen, enär alla kostnader för gräf-
ningsbolaget hittills i summan upptagits.
Då intet härtill var att tillägga, förklarade Landtmätaren laga skif-
tet å den landvinning, som uppstått efter sänkning af östra och vestra
Kölsjön i Hassela socken, nu vara afslutadt, och eger den, som dermed
är missnöjd att deröfver anföra besvär, som skola inlemnas till Ordfö-
randen i Bergsjö Tingslags Egodelnings Rätt inom Sextio(60) dagar här-
efter.

Till närvarande Olof Hallberg aflemnades afskrifter af delningshand-
lingarne, mot kvitto,som bilades konseptprotokollet(Bil. Litt IT.)

 

År och dag som ofvan På Embetets vägnar

 

Ludv. Schöning

 

Kommissions Landtmätere genom Magnus Hofrén

Uppläst och justeradt das som ofvan

D.Wallström . Axel Lunding

Ofvanståendes egenhändiga underskrifter samt att ingen af de närvarande

anfört någon anmärkning mot protokollet, intyga godemännen:

Erik Jonsson Per Clsson

Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Gefleborgs Län Bil. Litt A

I stöd af föroskrifterna i Kongl. Maj:ts nådiga stadga om Skiftesverket
i Riket af den 9 nov, 1866, får jag härmed ödmjukligen anhålla det
Herr Kommissions Landtmätaren Ludvig Schöning måtte varda utsedd att
förrätta laga skifte å den mark som genom Köhlsjöarnos sänkning erhål-
lits, belägen vid Köhlsjö by i Hassela socken af Norra Helsingland-s
fögderi, till hvilket ändamål härjemte bifogas uppgift på hemmanen i
södra och norra Köhlsjö skifteslag, hvilka båda skifteslag denna för-
delning berör, äfvensom egarnes namn och vistelsoort, jemte afskrift &
det vid delegarnes sammanträde förda protokoll då beslutet i fråga fat-
tades.

Bergsjö och Andersfors Bruk den: 28 December 1882

Axel Lunding

Resolution

Remitteras till Kommissions Landtmätaren Herr Majoren och Riddaren L.
Schöning, som förordnas att nedanberörda förrättning i laga ordning
verkställa derest jäf eller annat hinder icke förefinnes. Gefle Slott
å Landskansliet som ofvan.

På Landshöfdinge Embetets vägnar

C.W. Lundberg C. Ad. Fagerlund

Förteckning å hemmanen och deras egare samt de sednares vistelseort,hvil-
ka hafva del i Södra och Norra Köhlsjö skifteslag, hvilka båda skif-
teslag senom Sänkning af Köhlsjöarne, nu söker laga skifte å vunna
jorden.

 

Köhlsjön N:o 1 Jon Persson boende dersammastädes
N:o 2 Nils Eriksson Rust
under N:o 2 Per Östberg
N:o 3 Pål Sving
N:o s.3 Lars Kraft
N:o ss.3 L.E.Lindström
N:o 4 Erik Wallner
N:o 5 Daniel Grip
N:o 6 Ströms Bruks Aktiebolag gn Axel Lunding Andersfors
Österås N:o 1 Anders Lindström
Gräsåsen N:o 1 Per Norberg
N:o 2 Nils Holmstedt
N:o 3 Erik Ås
N:o s.3 Erik Zachrisson
N:o 4 Per Olof Sjögren
N:o 5 Olof Nilsson
N:o s.5 Jöns Fahnqvist
N:o ss. 5 Sven Nilsson
N:o 6 Erik Svensson
N:o s.6 Ströms Bruks Aktiebolag
N:o ss.6 Anders Eriksson
Lindsjön N:o 1 Erik Pålsson
N:o 2 Olof Hallberg
N:o 3 Jon Jonsson
N:o 5 Anders Hullt
N:o s.5 Jonas Wallbergs E:a
N:o ss.5 Olof Thure
N:o 7 Lars Sving
N:o 8 Per Högberg
N:o ss.8 Daniel Wallström
N:o 9 Erik Olsson
N:o 10 Per Persson
Hångberg N:o 1 Ströms Bruks Aktiebolag
N:o s.1 Per Eriksson
N:o ss.1 Erik Thomassons sterbhus
N:o sss.1 Per Lind
N:o 2 Per Gille
Stensjön N:o 1 & 2 Jonas Ingman

Bil. Litt E.

Utdrag af Jordeboken samt Mantals och Skattskrifningslängd i Hassela soc-
ken af Norra Helsinglands fögderi och Gefleborgs län för år 1883,

Kölsjön
N:o 1, – öresl. 16 penningland Jon Er. Persson
N:o s.1, – öresl. 6 penningland Er. Bergman i Wade, Bergsjö s:n
N:o 2, 2 öresl. 10 penningland Nils Rust
N:o s.2, – öresl. 7 penningland Lars Äng
N:o s.2, – öresl. 2 penningland Lars Ol. Blom
N:o 5, – öresl. 16 penningland Dan. Grip
N:o 6, 1 öresl. 8 penningland Franshammars Bruk

Stensjön
N:o 1, – öresl. 12 penningland Erik Olssons Enka
N:o 2, – öresl. 12 penningland Jonas Engman

Hångberg
N:o 1, – öresl. 6 penningland Franshammars Bruk
N:o s.1, – öresl. 14 penningland Eges af Erik Persson i Känne,
Ytterhodals socken
N:o ss.1, – öresl. 7 penningland Erik Thomssons Enka
N:o sss.1, – öresl. 5 penningland Per Lind

Gräsåsen
N:o 1, – öresl. 12 penningland Per Norberg
N:o 2, – öresl. 12 penningland Nils Nilsson
N:o 3, – öresl. 12 penningland Jon Andersson
N:o s.3, – öresl. 6 penningland Erik Zachrisson
N:o 4, – öresl. 22 penningland Per Ol. Sjögren
N:o 5, 1 öresl. 4 penningland Olof Nilsson
N:o s.5, – öresl. 6 penningland Jöns Fanqvist
N:o ss.5, – öresl. 6 penningland Sven Nilsson
N:o 6, – öresl. 11 penningland Erik Svensson
N:o s.6, – öresl. 6 penningland Franshammars Bruk
N:o ss.6, – öresl. 5 penningland Erik Olsson Öst

Lindsjön
N:o 1, 1 öresl. 20 penningland Erik Pålsson
N:o 2, – öresl. 12 penningland Olof Hallberg
N:o s.2, – öresl. 12 penningland Lars Blixt
N:o 3, – öresl. 12 penningland Jon Jonsson
N:o 4, – öresl. 12 penningland Sörfors Bruks Aktiebolag
N:o 5, – öresl. 14 2/3 penningland Anders Persson
N:o s.5, – öresl. 14 2/3 penningland Jonas Wallbergs Enka
N:o ss.5, – öresl. 14 2/3 penningland Olof Thure
N:o 6, – öresl. 18 1/2 penningland Sörfors Bruks Aktiebolag
N:o 7, – öresl. 21 penningland Lars Sving
N:o s.7, – öresl. 3 penningland Erik Ersson
N:o 8, 1 öresl. 12 penningland Anders Persson
N:o s.8, – öresl. 19 penningland Sörfors Bruks Aktiebolag
N:o ss.8, – öresl. 12 penningland Dan. Wallström
N:o 9, – öresl. 8 penningland Erik Qvick
N:o s.9, – öresl. 6 1/6 penningland Sörfors Bruks Aktiebolag
N:o 10, – öresl. 8 penningland Per Persson
N:o s.10, – öresl. 6 1/6 penningland Sörfors Bruks Aktiebolag

Österås
N:o 1, – öresl. 20 penningland Anders Lindström

Utur Jordeboken och 1883 års mantalslängd för Hassela socken rätt ut-
draget, äfvensom att samtlige förestående hemman äro af Kronoskatte-
natur, det varder härmed intygadt. Någon by eller lägenhet med namnet
”Styggberg” uti Hassela socken förekommer icke i de 2 Häradsskrifvare-
kontoret härstädes befintliga handlingar. Norra Helsinglands Härads-
skrifvarekontor den 19 Juli 1883. JW. Pira.

Bil Litt G. Förening.

Undertecknade intressenter uti den landvinning, som uppstått efter
sänkning af Östra och Vestra Kölsjöarne uti Hassela socken, träffa
härigenom följande öfverenskommelser:

1:0/Intet hinder möter förrättningens företagande.

2:0/Sökt delning öfvergår all jord, som befinnes vara uppkommen genom
den verkstälda sänkningen af Östra och Västra Kölsjöarne.

3:0/Ny mätning och gradering verkställes å alla i skiftet ingående egor.

4:0/Gränsen för den i skiftet ingående jorden inhemtas af P.H.Widmarks
företedda skifteskartor och utvisas. för öfrigt noggrannare af strand-
egarne under mätningens fortgång.

Hassela Lindsjön den 5 Juni 1884

Kölsjön:
J.Persson Paul Sving E. Wallner Eric Ersson Per Ferm Olof Hallberg

Hångberg:
Per Nilsson Per Lind

Gräsåsen:
P. Norberg Erik Åhs Erik Zakrisson P.O. Hendriksson P.O. Sjögren Sven(bom) Nilsson

Lindsjön:
Eric Pålsson Lars(bom) Blixt Jon Jonsson Lars Äng A. Hult Lars Sving Erik(bom) Ersson Per Högberg D. Wallström E. Olof Son Per Pers Son A.B. Stocka Sågverks Intressenter Ludvig Steinmetz För Ströms Bruks Aktiebolag Axel Lunding.

Ovanstående deltagares egenhändiga och frivilliga underskrifter genom
namn eller bomärken intyga undertecknade godemän:

Per Olsson . Erik Jonsson

Bil. Litt K. Förening.

Undertecknade delegare uti landvinningen efter de sänkta Kölsjöarne träffa
härmed följande öfverenskommelser och beslut: .

1:0/Godkänna vi den nu upprättade kartan och rågångarne, så som de å
densamma upptagits.

2:0/Inga egoutbyten ifrågakomma.

3:0/Godkänna vi Förrättningsmännens åtgärd att såsom äng gradera all i
skiftet ingående jord, utom impedimenterna.

4:o/Ingen häfdeförteckning erfordras, men erkänna vi, att egofigurerna,
N:is 1-68 tillhöra det område, som enligt Widmarks Laga skifteskartor
är betecknadt tillhöra Södra Kölsjö skifteslag, hvaremot alla öfriga
egofigurer 69-272 tillhöra det för Norra Kölsjö skifteslag betecknad
området.

Hassela Lindsjön den 12 juni 1884.

Kölsjön:
J.Persson Paul Sving Per Ferm L.E.Lindström E. Wallner
Eric Ersson Olof Hallberg.

Hångberg:
Pär Nils Son jenom Pär Lind Anna Pers dotter Genom Per Gille Pär Lind

Gräsåsen:
P. Norberg N. Holmstedt Eric Åhs Olof (bom) Hendrichsson P.O. Sjögren C.J.Hen-
riksson Sven(bom) Nilsson Erik Svens Son

Lindsjön:
Eric Pålsson Lars(bom) Blixt Jon Jonson Lars Svensson Äng Anders Persson Hult
Lars Sving Erik(bom)Ersson Per Högberg D. Wallström E. Olof Son
Per Pers Son För Ströms Bruks Aktiebolag Axel Lunding

De närvarandes egenhändiga och frivilliga underskrifter genom namn eller bomärken intyga undertecknade godemän:

Per Olsson Erik Jonsson

Bil. Litt L Förening.

Undertecknade delegare uti landvinningen, som uppkommit efter sänkningen
af Östra och Westra Kölsjön uti Hassela socken, fatta härigenom följande beslut:

A/Till samfäldt behof efter skatt undantages:

1:0/Wägar:
a/efter södra sidan af östra Kölsjön till 3 meters bredd.
b/efter södra sidan af Westra Kölsjön till 3 meters bredd.
c/tvärtöfver Östra Kölsjön efter spången till 2 meters bredd.
d/tvärtöfver Wstra Kölsjön efter spångon till 2 meters bredd.

2:0/Lertag:
a/i östra ändan af Östra Kölsjön af fig 62,64-72, af 73,af 74,
75,76,af 77,af 78 och af 79, såsom 3 kartan utritats.

b/i vestra ändan af Westra Kölsjön af fig 222, af 223, af 224,
af 225, af 225;, af 226, 227 och af 238.

B./ Såsom delningsgrund för egornas fördelning äfvensom för andelar i
ofvannämnda undantag antages skattetalet, så att vid skiftet skall
tilldelas åt:

Kölsjön
N:o 1 Jon Erik Persson 16 pengl.
s 1 Erik Andersson i Kalfhaga Forssa s:n 6
N:o 2 Stocka Sågverks Intressenter 2 öres 19 pengl
s 2 Stocka Sågverks Intressenter
ss 2 Stocka Sågverks Intressenter
N:o 3 Paul Sving 12 pengl.
s 3 Per Ferm 10 pengl.
ss 3 Lars Erik Lindström 12 pengl.
N:o 4 Erik Wallner 12 pengl.
N:o 5 Olof Hallberg 16 pengl.
N:o 6 Ströms Bruks Aktie Bolag 1 öres 8 pengl.

Stensjön
N:o 1 Anders Rapp 12 pengl.
N:o 2 Stocka Sågverks Intressenter 12 pengl.

Hångberg
N:o 1 Ströms Bruks Aktie Bolag 6 pengl.
s 1 Per Nilsson 14 pengl.
ss 1 Erik Thomssons Enka 7 pengl.
sss 1 Per Lind 5 pengl.

Gräsåsen
N:o 1 Per Norberg 12 pengl.
N:o 2 Nils Nilsson 12 pengl.
N:o 3 Erik Ås 6 pengl.
s 3 Erik Zachrisson 6 pengl.
ss 3 Olof Henriksson 6 pengl.
N:o 4 Per Olof Sjögren 18 pengl.
s 4 Erik Joh. Engström 4 pengl.
N:o 5 Olof Nilssons Sterbhus 1 öres 4 pengl.
s 5 Carl Joh. Henriksson 6 pengl.
ss 5 Sven Nilsson 6 pengl.
N:o 6 Erik Svensson 11 pengl.
s 6 Ströms Bruks Aktie Bolag 6 pengl.
ss 6 Erik Olsson Öst 5 pengl.

Lindsjön
N:o 1 Erik Pålsson 1 öres 20 pengl.
N:o 2 Stocka Sågverks Intressenter 12 pengl.
s 2 Lars Blixt 8 pengl.
ss 2 Stocka Sågverks Intressenter 4 pengl.
N:o 3 Jon Jonsson 12 pengl.
N:o 4 Lars Svensson Äng 12 pengl.
N:o 5 Anders Hult 14 2/3 penld.
s 5 Johan Wallbergs Enka 14 2/3 penld.
ss 5 Stocka Sågverks Intressenter 14 2/3 penld.
N:o 6 Sörfors Bruks Aktiebolag 18 1/2 penld.
N:o 7 Lars Sving 21 penld.
s 7 Erik Ersson 3 penld.
N:o 8 Per Högberg 1 öres 12 penld.
s 8 Sörfors Bruks Aktiebolag 19 penld.
ss 8 Daniel Wallström 12 penld.
N:o 9 Erik Olofsson 8 penld.
s 9 Sörfors Bruks Aktiebolag 6 1/6 penld.
N:o 10 Per Persson 8 penld.
s 10 Sörfors Bruks Aktiebolag 6 1/6 penld.

Österås
N:o 1 Stocka Sågverks Intressenter 20 penld.

Rigberg
N:o 1 Sörfors Bruks Aktiebolag 1 öres 6 1/6 penld.

Summa för 29 öres 5 penningland

C/ Inga vanhäfds- eller dylika liqvider ifrågasättas.

D/ Tillträdet af egolotterna. sker, så snart skiftet vunnit laga kraft.

F/ Olof Hallberg i Kölsjön lemnas i uppdrag att emottaga och qvittera
karta och skifteshandlingar.

Hassela Lindsjön den 14 Juni 1884.

Kölsjön: J.Persson Paul Sving Per Fern L.E. Lindström E. Wallner
Eric Ers son Clof Hallberg

Stensjön: And. Rapp

Hångberg: Per Lind för 3 sub 1 och sub 1 Enligt fulmagt Anna Persdotter
Genom Per Gille Fullmagt

Gräsåsen: P. Norberg N. Holm Stedt Eric Åhs Olof (bom) Hendrichsson
P.O. Sjögren C.J.Henriksson Svän(bom) Nilsson Erik Sven Son

Lindsjön: Erik Pålsson Lars(bom) Blixt Jon Jonsson Lars Svensson Äng
Anders Hult Lars Sving Erik(bom)Ersson Per Högberg
D. Wallströn E. Olof Son Per Pers Son För Ströms Bruks

Aktiebolag Axel Lunding

De närvarande delegarnes egenhändiga underskrifter genom namn eller bo-
märken intyga undertecknade godemän

Per Olsson Erik Jonsson