Här följer en kopia av en artikel i Dagbladet från den 18/8 1966. Längst ned finns också en bild på originalet.

Norråsens historia hos Per Westrin

74-årige hemmansägaren Per Daniel Westrin, Norråsen, Bergsjö, har i sitt förvar värdefulla
gamla handlingar från generationer tillbaka. Tillsammans med präktige och vitale Per Daniel har
signaturen fått taga del av handlingarna. Det var framförallt två, som vi fastnade för.

I en hemmagjord pärm av handberett sämskskinn
kunde man i en välskriven dagbok ta del av hur en
av Per Daniels förfäder, torparen Daniel Larsson
med sirligt präntade och välformade bokstäver och
ord berättade om hur han på 1700-talet var den
förste som slog sig ned mitt i skogen och bröt den
mark där Per Daniel nu har sitt hemman. Torparen
Daniel Larsson torde ha varit en mycket skrivkunnig
och intelligent man, det framkommer tydligt av hans
skildringar. Daniel Larssons hem var nuvarande
Erik Wallners hemmansfastighet i Norråsen, som på
den tiden tillsammans med nuvarande Karl Norins
hemman utgjorde en jordbruksfastighet, som senare
vid något arvskifte delades.

Den skrivkunnige Daniel Larsson blev av sina
föräldrar tilldelad mark med skogsrättigheter från
föräldrahemmanet på den plats där Per Daniel
Westrin nu bor. Det var då mitt inne i mörka skogen
hans förfader fick börja bryta mark.

Dagboken

Daniel Larsson berättar bl a i sin dagbok: ”Jag är
född år 1749 den 29 januari, jag giftade mig då jag
var 30 år, år 1779. År 1776 då jag var på det 28:de
året, så flyttade jag hemifrån dit upp bakanom
Mikaelis och så var vi där till 1785, så flyttade vi
hiti Baståsen (dvs där P.D. Westrin nu har sitt hem),
byggde nödia hus.”

Han berättar vidare att gården första gången bygg-
des nere i dalen invid bäcken, men gården flyttades
senare högre upp och för tredje gången flyttade
nybyggaren den stora timmergården år 1798, dit den
nu står. Gården var timrad i två våningar med tre
rum i bredd. För denna utlösen fick Daniel Larsson
göra dagsverk i fädernehemmet och hans hustru var
även bunden till vissa dagsverk där med bl a
skäcktning av lin m m. För fjärde gången byggdes
gården om av nuvarande ägaren Per Daniel och hans
hustru, som avled i fjol. Där har utfört ett idogt livs-
verk och makarna har i sitt äktenskap uppfostrat 9
pojkar och 2 flickor, varav en son och en dotter nu
är kvar hemma hos sin fader. Det förutvarande
torpet är efter inköp av egen skogsmark numer ett
hemman.

Denne här omförmälde Daniel Larsson blev så
småningom i behov av en dräng, men hör och
häpna! För att anställa en dräng måste torparen
Daniel Larsson ha länsstyrelsens tillstånd, det be-
visar ett papper Per Daniel Westin har förvarat, som
har följande lydelse:

Länsstyrelsens tillstånd att anställa dräng. Välbe-
trodde expeditionsbefallningsman Daniel Åslund.

På gjord anhållan lämnar jag torparen Daniel
Larsson härmed tillstånd, att i anledning af Kungl.
Förordningen den 25 juni 1764 hafva en dreng sig
till hjelp vid torpet Nordåsen i Bredsjö socken, med
villkor som Landstings Författningen säger, neml.n,
att torpet wärkeligen warder odlat och uppbrukat
och att något underlet härmed icke förelöper,
hwilket Jag har att göra Daniel Larsson kunnigt,
Gudi befalled.

Gefle Lands Kansellie den 28 augusti 1777.

Under Herr Landshöfdingens och Commendurens
af Kongl. Nordstjerneorden Högvälborne Grefwe
Gyldenstolpes frånwaru.

L. Gagner. Jan Brygger.

Dena afskrift, som med det af mig innehafwande
original lika lydande är, warder härmedelt lämnas
Torparen Daniel Larsson till efterrättelse.

Tuna den 4 sept. 1777
Daniel Åhslund.

Dagbladet den 18 augusti 1966